Outsourcing bhp Warszawa

Outsourcing bhp Warszawa: Zajmujemy się działalnością szkoleniowo-doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wszędzie tam gdzie zatrudniacie Państwo pracowników i tworzycie stanowiska pracy, należy spełnić szereg wymogów szczegółowo określonych w kilkudziesięciu aktach prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wymogów budowlanych i sanitarnych. Outsourcing bhp Warszawa

Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nie narażać się na działania restrykcyjne ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych instytucji mających za zadanie kontrolę technicznego bezpieczeństwa pracy i warunków zatrudnienia, należy zastosować się do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Ryzyko zawodowe

Zgodnie z definicją (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.)

„Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji”.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:

– przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
– po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
– w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
– w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

 

– art. 226 Ustawy Kodeks pracy – „Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko (…)”.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) – wydane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) nakazuje:

& 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (…).

& 6. 8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2″.

Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Częstym uchybieniem wskazywanym podczas czynności kontrolnych Państwowej Straży Pożarnej jest brak szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej – szkolenia odrębnego od szkolenia BHP.

Zgodnie z zaleceniami PSP zakres dotyczący ochrony przeciwpożarowej w trakcie szkolenia z zakresu BHP również powinien być prowadzony przez osoby o uprawnieniach zgodnych z rozporządzeniem w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

– art. 4. 1. pkt. 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej – „Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: (…) zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”.

Zastosowanie w Ustawie takiego określenie – chociaż nie tak szczegółowego jak wytyczne dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – interpretowane jest najczęściej przy czynnościach kontrolnych PSP jako konieczność udokumentowania przez pracodawcę uczestnictwa pracowników w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Tutaj wątpliwości nie ma, bo przepisy w tym zakresie są spójne.

Zgodnie z art. 207 & 3 Kodeksu pracy, w związku z art. 94 pkt. 4 Kodeksu pracy i na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – z późn. zm. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), szkolenia te są obowiązkowe i obowiązek ten dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników.