SZKOLENIE BHP WARSZAWA

1. Jak długo jest ważne szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych?

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno biurowych ważne jest przez okres 6 lat od daty odbycia szkolenia.

2. Jak długo jest ważne szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami? 

Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ważne jest przez okres 5 lat od daty odbycia szkolenia.

3. Jak długo jest ważne szkolenie BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ważne jest przez okres 3 lat z wyjatkiem stanowisk z dużym zagrożeniem czynnikami środowiska pracy.

4. Kiedy powininno zostać przeprowadzone szkolenie wstępne bhp

Szkolenie wstępne bhp powinno zostać przeprowadzone od razu po zatrudnieniu pracownika, przed przystąpieniem do pracy. Bez szkolenia wstępnego pracownik nie powinien zostać dopuszczony do wykonywania pracy.

5. Co składa się na szkolenie wstępne? 

Szkolenie wstępne składa się ze szkolenia ogólnego oraz instruktarzu stanowiskowego.

6. Kto przeprowadza szkolenie wstępne? 

Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp, lub osoba wykonująca zadania służby bhp, lub osoba wyznaczona przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności do realizacji szkolenia lub zewnętrzna firma zajmnująca się obsługą BHP. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami ( kierownik, mistrz) lub sam pracodawca.

7. Co jest potwierdzeniem odbycia szkolenia BHP w firmie? 

Potwierdzeniem odbycia szkolenia BHP jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia BHP.

8. Kto przechowuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP w przedsiębiorstwie? 

Zaświadczenie z odbytego szkolenia bhp przechowuje sie w aktach pracownika.

9. Kiedy powinno być przeprowadzone pierwsze szkolenie okresowe bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych? 

Pierwsze szkolenie bhp okresowe dla osób na stanowiskach robotniczych odbywa się w okresie do 6 miesięcy od chwili zatrudnienia.

10. Kiedy powinno być przeprowadzone pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych? 

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych odbywa się w okresie do 12 miesięcy od chwili zatrudnienia.

11. Czy pracodawca też powinien odbyć szkolenie BHP ?

Tak, pracodawca powinien odbyć szkolenie BHP dla pracodawców.

12. Kto jest zwolniony ze szkolenia BHP?
Ze szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego, lub odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

13. Kto ponosi koszt związany z przeprowadzeniem szkolenia BHP w przedsiębiorstwie?
Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia BHP ponosi pracodawca.

14. Czy szkolenia BHP organizowane poza godzinami pracy wlicza się do czsu pracy?
Tak, szkolenia BHP zarówno wtępne jak i okresowe wlicza się do czasu pracy, niezależnie od tego czy odbywają się w godzinach pracy, jak i poza takimi godzinami.

15. Czy szkolenia BHP są objętę podatkiem VAT?
Nie, szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT.

16. Co grozi pracodawcy za brak ważnego szkolenia BHP dla siebie lub pracowników?
Brak szkolenia z zakresu bhp jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika.

Zgodnie z treścią art. 283 par. 1 K.p.: ” Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.

Jeśli posiadasz więcej pytań i interesuje Cię temat :

SZKOLENIA BHP

Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia_bhp_warszawa_piaseczno