Brak oceny ryzyka zawodowego = kara grzywny i odpowiedzialność cywilna

Oceny ryzyka zawodowego należy dokonywać systematycznie i aktualizować, wiąże się to nierozerwalnie – z obowiązkiem dbania o bieżące informowanie pracowników na temat występowania ryzyka na ich stanowiskach pracy.  Wszystkich podejmujących zatrudnienie zapoznajemy z istniejącym  ryzykiem zawodowym głównie podczas szkolenia wstępnego BHP jak również w trakcie instruktażu stanowiskowego.

Pracowników, którzy z racji różnych uwarunkowań nie są obowiązanie przechodzić instruktaż stanowiskowy, o takim zagrożeniu należy powiadomić w trakcie trwania kursu wstępnego.

Wprawdzie przepisy dosłownie nie wskazują na obowiązek pisemnego potwierdzania przez pracowników, o fakcie zapoznania ich z występującym ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy, jednak zaleca się wypełnienie przez nich takich oświadczeń. Należy je zarchiwizować i dołączyć do części  akt osobowych.

Przy zatrudnieniu pracowników młodocianych o ryzyku zawodowym i o zasadach ochrony przed nim trzeba również powiadomić ich przedstawicieli ustawowych. Najlepiej, aby taką wiedzę potwierdzili pisemnie.

Brak oceny ryzyka zawodowego naraża pracodawcę na poważne konsekwencje prawne

brak oceny ryzyka zawodowego warszawaNiestosowanie się do tych obowiązków określonych w art. 226 k.p. stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, sankcjonowane karą grzywny (art. 283 par. 1 k.p.). Ponadto brak poinformowania pracownika o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów bhp zapobiegającym tym zagrożeniom skutkuje, w przypadku gdy dojdzie do zdarzenia wypadkowego ( wypadek przy pracy ) z winy pracownika, iż pracodawca nie będzie mógł się zwolnić z powinności wypłaty pracownikowi świadczeń z tego tytułu. Pracodawca naraża się także na odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do pracownika. Jeżeli nie poinformowanie pracownika o zagrożeniach – ocenie ryzyka zawodowego wynikającej z wykonywanej pracy doprowadzi do szkody, np. straci on odporność organizmu na choroby, to bez większych przeszkód będzie mógł skutecznie dochodzić od pracodawcy odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 471 i nast. k.c.).

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Warto zatem zainwestować relatywnie niewielką kwotę w przygotowanie oceny ryzyka zawodowego Koszt wykonania takiego opracowania dla jednego stanowiska ( np. magazynier, pracownik administracyjno-biurowy itp. ) to ok. 100 -120 zł. brutto. Brak oceny ryzyka zawodowego może spowodować niewspółmierne straty w stosunku do kosztów jej wykonania.
Więcej na temat Oceny Ryzyka Zawodowego