Próbne ewakuacje budynków

Próbna ewakuacja pracowników – ćwiczenia

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji (tzw. próbna ewakuacja) to ćwiczenia mające na celu zweryfikowanie poprawnej koordynacji działań oraz wiedzy i umiejętności pracowników. Co prawda obowiązek prawny ćwiczenia ewakuacji dotyczy tylko takich obiektów w których w jednej strefie pożarowej na stałe przebywa ponad 50 osób, nie mniej jednak zachęcamy do takich ćwiczeń każdego pracodawcę.

 Wymagania prawne:

Prawny obowiązek przeprowadzania próbnej ewakuacji wynika z  §13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) tzw. sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji powinno zostać przeprowadzone nie rzadziej, niż raz na dwa lata. Sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji powinni dokonywać właściciele i zarządcy budynków, zawierających strefę pożarową, przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących stałymi użytkownikami.

Cel szkolenia:

przećwiczenie przez administratora obiektu jak i pracowników zasad postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu i ewakuacji na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
analiza zachowań ludzi, systemów bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i organizacyjnych  – celem zidentyfikowania wszystkich niezgodności i wprowadzenia działań eliminujących niezgodności.


próbna ewakuacjaJak przygotowujemy próbną ewakuację?

– odniesieniu do specyfiki zakładu / obiektu przygotowujemy szczegółowy scenariusz ćwiczeń. Scenariusz uwzględnia w szczegółach: datę i godzinę ćwiczeń, miejsce powstania zagrożenia, podział obowiązków, założenia organizacyjne

– na dwa tygodnie przed ćwiczeniami przeprowadzamy krótkie szkolenie tematyczne – z zakresu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Możemy szkolenie to rozszerzyć o ćwiczenia praktyczne np. z użycia gaśnic, hydrantów itp.  Szkolenie ma na celu utrwalenie wiedzy kto i jak powinien zachować się podczas pożaru.
– najpóźniej na tydzień przed ćwiczeniami próbnej ewakuacji pisemnie powiadamiamy właściwego Komendanta Miejskiego lub Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – w przypadku udziału w ćwiczeniach Straży Pożarnej dodatkowo ustalamy szczegóły scenariusza z PSP.
– podczas ćwiczeń próbnej ewakuacji obserwujemy i zapisujemy cały przebieg ewakuacji- dzięki temu, po ćwiczeniach przygotowujemy szczegółowy raport z ewentualnymi niezgodnościami i zaleceniami.