Ocena Ryzyka Zawodowego Warszawa i Piaseczno

ocena ryzyka zawodowego warszawa

ORZ – Ocena ryzyka zawodowego Warszawa 

Pracodawca jest obowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe a także informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Podstawa prawna. art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

 Ocenę ryzyka zawodowego należy ponadto aktualizować:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk,
 • przy wprowadzeniu zmian na stanowiskach pracy( np. technologicznych lub organizacyjnych),
 • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk,
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych

 

Analizę ryzyka zawodowego dokonuje się według następującego algorytmu:

 • zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego
 • identyfikacja zagrożeń
 • oszacowanie ryzyka zawodowego
 • wyznaczenie dopuszczalności ryzyka
 • propozycja działań ograniczających poziom ryzyka

 

Szacowanie ryzyka zawodowego przeprowadzamy wg PN – N –18002 : 2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, w skali trójstopniowej poprzez:

 • ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia,
 • ocenę potencjalnych skutków zagrożenia.

Ocena Ryzyka Zawodowego Warszawa

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu oszacować prawdopodobieństwo występowania zdarzeń niepożądanych w wyniku wykonywanej pracy, zdarzenia te powodują straty poprzez wystąpienie u pracowników niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w miejscu pracy

Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego Warszawa

Celem podstawowym oceny ryzyka zawodowego jest uzyskanie możliwe najlepszej w określonych warunkach pracy ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w taki sposób aby umożliwić pracodawcy lub osobą odpowiedzialnym w danej firmie za bezpieczeństwo i higieny pracy

 • Identyfikacje zagrożeń związanych z warunkami pracy, wyznaczenie ryzyka dopuszczalnego, a w przypadku stwierdzenia przekroczonego poziomu ryzyka bezpieczeństwa zastosowywanie środków ochrony osobistej uwzględniające obowiązujecie prawo

 • Weryfikacje zastosowanych środków wynikających z oceny ryzyka zawodowego po względem spełniane obowiązujących norm

 • ustalenia kroków priorytetowych w działaniach zmierzających do minimalizacji oceny ryzyka zawodowego

 • dobór odpowiednich ścieżek technologicznych materiałów używanych w trackie pracy w ceelu minimalizacji ryzyka zawodowego

 

PRZEPROWADZAMY OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO METODĄ RISK SCORE – PRZYGOTOWUJEMY PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

PODSTAWY PRAWNE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO