Szkolenia PPOŻ Warszawa

Szkolenia PPOŻ Warszawa

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej  Warszawa ( szkolenia ppoż )

szkolenia ppoż warszawa łódźOdpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Bezpieczeństwo p.poż w obiekcie

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych powinien:

• utrzymać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
• wyposażyć obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
•umieścić w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
• oznakować, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania gaśnic, miejsca wyłączników prądu, kurków gazowych.

Wykaz ustawowych obowiązków z zakresu ppoż

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu ma obowiązek:

wyznaczyć i przeszkolić pracownika odpowiedzialnego za procedury ewakuacyjne na wypadek wystąpienia pożaru
• przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
• wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
• zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
• przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
• zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
•ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Posiadanie przez pracownika umiejętność reagowania w sytuacjach pożaru, a także wiedza na temat unikania czynników mogących do niego doprowadzić, nie powinna być bagatelizowana przez pracodawcę. Sprawne działanie może ocalić życie ludzkie, a także nie dopuścić do znacznych strat finansowych. Nasze szkolenie ppoż  w odpowiedni sposób przygotowuje do takich sytuacji.

Szkolenia ppoż Warszawa

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli każdej grupy zawodowej. Składa się z

etapu teoretycznego i praktycznego, a dokładnie z:

  • tworzenia ochrony przeciwpożarowej
  • organizowania ewakuacji ludzi i mienia
  • posługiwania się sprzętem gaśniczym
  • przyswojenia sposobów zapobiegania pożarom

Pracownik po kursie będzie odpowiednio przygotowany do pełnienia obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także organizacji ewakuacji.

Szkolenia ppoż Warszawa

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynku województwa mazowieckiego zwłaszcza firm z terenów Warszawy w szkolenia ppoż oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą:

• szkolenie wstępne ppoż
• szkolenie okresowe ppoż
• sporządzenie instrukcji pożarowej
• uzgodnienia i opiniowanie projektów budowlanych
• oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi
• wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy
• ćwiczenia z ewakuacji budynku

SZKOLENIA PPOŻ WARSZAWA KONKURENCYJNE CENY !!


WYŚLIJ NAM ZAPYTANIE: biuro@bhp-szkolenia.info
Dopasujemy i wycenimy dla ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.