Szkolenia BHP okresowe - Warszawa

Szkolenie okresowe BHP jest jednym z obowiązków pracodawcy. Głównym założeniem szkolenia okresowego BHP jest przypomnienie i ugruntowanie posiadanej wiedzy. Takie szkolenia zapoznają również  uczestników z nowymi regulacjami prawnymi jak również rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi . Częstotliwość przeprowadzenia szkolenia BHP zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. szkolenia bhp okresowe Warszawa

Firma PROTECTA świadczy usługi szkoleniowe we wszystkich grupach wymienionych w rozporządzeniu

Profesjonalne szkolenia BHP okresowe w Warszawie i okolicy

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ofertą szkoleń gwarantujemy najniższe ceny
Obowiązkowi szkolenia okresowego bhp podlegają
  • Wszyscy pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • Pracownicy którzy zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych;
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • Pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia okresowe z bhp przeprowadzamy :
Obsługujemy miejscowości:
Babice, Białobrzegi, Błonie,  Brwinów, Falenty, Gostynin, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Halinów k/Warszawy, Iłża, Izabelin, Janki, Jabłonowo,  Józefów, Józefów k/Otwocka, Kampinos, Kazuń, Klaudyn, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Kuklówka, Legionowo, Leszno,  Lesznowola, Łomianki, Magdalenka, Marki, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Młochów, Mszczonów, Myszyniec, Nadarzyn, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Otrębusy, Otwock, Opacz Kolonia, Owczarnia, Ożarów Mazowiecki, szkolenia bhp Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków,  Radziejowice, Raszyn, Rozalin, Siestrzeń, Sochaczew, Sulejówek, szkolenia bhp Tarczyn, Tłuszcz, Urzut, Warka, szkolenia okresowe bhp Warszawa, Wesoła, Węgrów, Wolica, Wołomin, Wólka Kosowska,  Wyszków, Wyszogród, Wyśmierzyce, Zalesie Górne, Zakroczym, Ząbki, Zielonka ,Zwoleń, Żabia Wola, Żelechów, Żuromin, okresowe szkolenia bhp Żyrardów
 Aleksandrów Łódzki, Biała Rawska, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łowicz, Łódź, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Stryków, Warta, Wieluń, Wieruszów, Zgierz, Złoczew,
Lp. Zajmowane stanowisko pracy Częstotliwość szkolenia Forma szkolenia Minimalny czas trwania szkolenia
1. pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16 godz. lekcyjnych
2. pracownicy inżynieryjni – techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16 godz. lekcyjnych
3. pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 32 godz. lekcyjnew tym 4 godz ćwiczeń
4. pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8 godz. lekcyjnych
5. pracownicy administracyjno biurowi i inni nie wymienieni w tabeli raz na 6 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8 godz. lekcyjnych
6. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata instruktaż stanowiskowy i wykład 8 godz. lekcyjnych
7. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe) raz na 1 rok instruktaż stanowiskowy i wykład 8 godz. lekcyjnych

Formy szkolenia okresowego:

  • kurs – trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • seminarium – obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
  • samokształcenie kierowane – odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Szkolenie bhp okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie w sprawie okresowych szkoleń BHP

Dz.U.2004.180.1860
2005-07-01
zm.
Dz.U.2005.116.972
§ 1
2007-11-24
zm.
Dz.U.2007.196.1420
§ 1
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)
Na podstawie art. 2375ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1.Rozporządzenie określa:
1)szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej „szkoleniem”;
2)zakres szkolenia;
3)wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia;
4)sposób dokumentowania szkolenia;
5)przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.
§ 1a.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)instruktażu – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – rozumie się przez to:
a)placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b)szkołę ponadgimnazjalną,
c)jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
d)stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
e)osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,
jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3)kursie – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)przygotowaniu dydaktycznym – rozumie się przez to ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych;
5)samokształceniu kierowanym – rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców;
6)seminarium – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2.1.Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
2.W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy – pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.
§ 3.Szkolenie zapewnia uczestnikom:
1)zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
2)poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3)nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
§ 4.1.Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.
§ 5.Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej „organizatorami szkolenia”, zapewniają:
1)programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
2)programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;
3)wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
4)odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
5)wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
6)właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
§ 6.Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
§ 7.1.Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.
2.Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w § 3.
3.Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców.
4.Ramowe programy szkolenia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 8.Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
1)szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
2)szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.
§ 9.1.Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
2.Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
§ 10.1.Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
2.Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 11.1.Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
1)pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2)pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
3)ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
2.Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
3.W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń – pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.
4.Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.
5.Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
6.Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
§ 12.1.Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
2.Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 13.1.Pracodawca, który zgodnie z art. 23711§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium według programu opracowanego w oparciu o ramowy program określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2.Ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 14.1.Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
2.Szkolenie okresowe odbywają:
1)osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
2)pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
3)pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
4)pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
5)pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 15.1.Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.
2.Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.
3.Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.
4.Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
5.Ze szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 4, może być zwolniona osoba, która:
1)przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
2)odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
§ 16.
1.Szkolenie, o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz szkolenie okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.
3.Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.
4.Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 17.Ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.
§ 18.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.4)
________
1)Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2)Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L183 z 29.06.1989).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), zachowanym w mocy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA
I.
Ramowy program instruktażu ogólnego
1.Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a)podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b)przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c)zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
2.Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.
3.Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
4.Ramowy program szkolenia
Lp.
Temat szkolenia*)
Liczba godzin**)
1
2
3
1
Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2
Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,6
3
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4
Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5
Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
0,5
6
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
0,4
7
Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8
Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
0,5
9
Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10
Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
1
11
Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem:
minimum 3
*)Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
**)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
II.
Ramowy program instruktażu stanowiskowego
1.Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:
a)informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
b)wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
c)wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
2.Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.
3.Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:
a)rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
b)pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
c)próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
d)samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
e)sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.
Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.
4.Ramowy program szkolenia
Liczba godzin*)
Lp.
Temat szkolenia
instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4)
instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
1
2
3
4
1
Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:a) omówienie warunków pracy zuwzględnieniem:– elementów pomieszczenia pracy, wktórym ma pracować pracownik,mających wpływ na warunki pracypracownika (np. oświetlenieogólne, ogrzewanie, wentylacja,urządzenia techniczne, urządzeniaochronne),– elementów stanowiska roboczegomających wpływ na bezpieczeństwoi higienę pracy (np. pozycja przypracy, oświetlenie miejscowe,wentylacja miejscowa, urządzeniazabezpieczające, ostrzegawcze isygnalizacyjne, narzędzia,surowce i produkty),– przebiegu procesu pracy nastanowisku pracy w nawiązaniu doprocesu produkcyjnego(działalności) w całej komórceorganizacyjnej i zakładzie pracy,
2
2
b) omówienie czynników środowiskapracy występujących przyokreślonych czynnościach nastanowisku pracy oraz zagrożeń,jakie mogą stwarzać te czynniki,wyników oceny ryzyka zawodowegozwiązanego z wykonywaną pracą isposobów ochrony przedzagrożeniami, a także zasadpostępowania w razie wypadku lubawarii,c) przygotowanie wyposażeniastanowiska roboczego do wykonywaniaokreślonego zadania.
2
Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
0,5
3
Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora
0,5
4
Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora
4
5
Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika
1
Razem:
minimum 8
minimum 2
*)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
III.
Ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
1.Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
a)identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b)prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
c)organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d)metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
e)ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
f)metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
g)popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711§ 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium – z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia powinni również otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).
4.Ramowy program szkolenia
Lp.
Temat szkolenia*)
Liczba
godzin**)
1
2
3
1
Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
8
a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higienypracy,
b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresiebezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność zanaruszenie przepisów lub zasad bhp,
c) ochrona pracy kobiet i młodocianych,
d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) ogólne i szczegółowe*)przepisy dotyczące bezpieczeństwa ihigieny pracy,
g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychoraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia iuciążliwych,
h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagańbezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
i) nadzór i kontrola warunków pracy
2
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)
5
3
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
10
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniumateriałów
4
Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
15
5
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
3
6
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
5 (w tym 2 ćwiczeń)
7
Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
2
8
Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
6 (w tym 2 ćwiczeń)
9
Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp
4 (w tym 2 ćwiczeń)
10
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
3
11
Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
3
Razem:
minimum 64 (w tym 6 ćwiczeń)
*)Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać problematykę i przepisy dotyczące przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.
**)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
IV.
Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
1.Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a)oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b)kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c)ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
2.Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
a)pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
b)innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
3.Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, folii do wyświetlania informacji, tablic. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
4.Ramowy program szkolenia
Lp.
Temat szkolenia
Liczba godzin*)
1
2
3
1
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
3
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy orazodpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
– ochrony pracy kobiet i młodocianych,
– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3
3
Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
3
4
Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
2
5
Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
2
6
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
1
7
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
1
8
Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
1
Razem:
minimum 16
*)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
V.
Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
1.Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a)przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
b)zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c)postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
2.Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
3.Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.
4.Ramowy program szkolenia
Lp.
Temat szkolenia
Liczba godzin*)
1
2
3
1
Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
1
2
Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
3
3
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
2
4
Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
2
Razem:
minimum 8
*)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
VI.
Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych
1.Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a)identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
b)organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
c)metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
2.Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.
3.Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
4.Ramowy program szkolenia*)
Lp.
Temat szkolenia
Liczba godzin**)
1
2
3
1
Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
3
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresiebezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności zanaruszenie przepisów lub zasad bhp,
– odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologówzwiązanej z wykonywanym zawodem,
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków ipomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dlamaszyn i innych urządzeń technicznych,
– systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwai higieny pracy,
– nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3
3
Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
4
4
Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
2
5
Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
3
6
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
1
Razem:
minimum 16
*)Szczegółowy program szkolenia powinien być opracowany odrębnie dla każdej z grup pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów, technologów).
**)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
VII.
Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
1.Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a)przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c)organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.
3.Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).
4.Ramowy program szkolenia
Lp.
Temat szkolenia*)
Liczba godzin**)
1
2
3
1
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
5
a)przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2
Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
2
3
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
5
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne,
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przyskładowaniu materiałów
4
Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
4
5
Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
2
– urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
– urządzenia zabezpieczające,
– środki ochrony indywidualnej
6
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)
4 (w tym 2 ćwiczeń)
7
Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
2
8
Nowoczesne metody pracy służby bhp
2
9
Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3 (w tym 2 ćwiczeń)
10
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
1
11
Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
2
Razem:
minimum 32 (w tym 4 ćwiczeń)
*)Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać przepisy dotyczące przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.
**)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
VIII.
Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
1.Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a)oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b)metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c)kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d)postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
2.Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji.
Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych).
4.Ramowy program szkolenia
Lp.
Temat szkolenia
Liczba godzin*)
1
2
3
1
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
2
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresiebezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności zanaruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimizwiązanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2
Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
2
3
Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
2
4
Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
2
Razem:
minimum 8
*)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
ZAŁĄCZNIK Nr 2