Audyt BHP Warszawa

Audyt BHP Warszawa

audyt bhp Warszawa

W celu określenia faktycznego stanu w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzamy audyty wewnętrzne. Zadaniem audytora jest zapoznanie się z warunkami występującymi w firmie na poszczególnych stanowiskach pracy, pod kątem zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi, do spełnienia których pracodawca jest zobowiązany.

Audyt możemy przeprowadzić w każdej firmie, natomiast w firmach podejmujących z nami stałą współpracę (outsourcing), audyt taki przeprowadzany jest standardowo w celu wprowadzenia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie.

Z każdego audytu przygotowujemy protokół w którym informujemy pracodawcę o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w firmie oraz przedstawiamy propozycje usunięcia uchybień.

W trakcie audytu analizie poddawane są następujące obszary:

 • Nadzór i kontrola stanu bhp,audit - audyt bhp warszawa
 • Szkolenia bhp,
 • Medycyna pracy,
 • Pomieszczenia pracy,
 • Stanowiska i procesy pracy,
 • Maszyny i urządzenia techniczne,
 • Ryzyko zawodowe,
 • Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej),
 • Dokumentacja powypadkowa,
 • Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe,
 • Pomieszczenia higieniczno – sanitarne,
 • Transport,
 • Magazynowanie,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Inne

Audyt bhp w zakładzie pracy

Audyt BHP Warszawa– zakres prac

 • analiza wymagań obligowanych prawem dla danego typu działalności

 • identyfikacja stanu niezgodności w świetle obowiązujących przepisów / weryfikacja przypadków niezgodności

 • ocena dokumentacji i działań organizacji w zakresie BHP

 • weryfikacja znajomości przepisów BHP wśród pracowników

 • analiza dokumentacji szkoleń BHP w tym weryfikacja ważności

  Audyt bhp kończy się spisaniem protokołu rozbieżności między stanem faktycznym a stanem prawnym

 Audyt bhp warszawa

Zapraszamy do skorzystania z usługi: audyt bhp Warszawa