Dokumentacja BHP i PPOŻ

Sporządzamy i prowadzimy dokumentację BHP i PPOŻ w zakładzie pracy, m.in.:

 • oceny ryzyka zawodowego,
 • analizy stanu warunków pracy,
 • instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dokumentacje techniczno ruchowe maszyn (DTR) oraz instrukcje oryginalne dla maszyn,oceny zagrożenia wybuchem, oceny ryzyka wybuchu,
 • dokumenty zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem (DZPW),
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • umowa (porozumienie) dotycząca współdziałania pracodawców na tym samym terenie oraz wyznaczenia koordynatora ds. bhp,
 • spis substancji szkodliwych i innych używanych w zakładzie pracy wraz z dokumentacją,
 • rejestry kart charakterystyki substancji niebezpiecznych,
 • oceny ryzyka wynikające z oddziaływania czynników chemicznych na stanowiskach pracy.

Zarządzenia pracodawcy dotyczące:

 • szkoleń pracowników w dziedzinie bhp,
 • badań lekarskich pracowników,
 • przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej,
 • przyznawania pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych,
 • badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia o chorobę zawodową,
 • refundacji zakupionych okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego,
 • wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.

Dokumentację wypadkową i chorób zawodowych:

 • wypadków w drodze do pracy i z pracy,
 • protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • dokumentację chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodowe.

Rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów:

 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • rejestr prac, w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, książki rewizyjne urządzeń
 • książka konserwacji dla urządzeń transportu bliskiego (UTB),
 • rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych wymagań bezpieczeństwa,
 • wykaz nakazów, wystąpień i decyzji państwowych organów nad warunkami pracy,
 • wykaz prac wzbronionych kobietom i osobom młodocianym,
 • wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy,
 • rejestr szkoleń w dziedzinie bhp,
 • rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,
 • ewidencja zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • wyniki przeglądu obiektu budowlanego (rocznego, pięcioletniego),
 • wyniki przeglądu instalacji odgromowej,
 • wyniki przeglądu drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych,
 • wyniki przeglądu instalacji gazowej,
 • wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • wyniki pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego
 • wyniki przeglądu sprzętu ochrony przeciwpożarowej

Dokumentacje szkoleniową:

 • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne, szkolenie okresowe)
 • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie ochrony ppoż.