Obowiązkowe szkolenie BHP  – dla rozpoczynających pracę

Jednym z obowiązków każdego szefa wynikających z Kodeksu Pracy to odpowiednie przeszkolenie personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zagwarantować, że w firmie nie zdarzy się nic zagrażającego życiu.

Art. 2373 § 1 kodeksu pracy. zakazuje dopuszczanie podwładnego do wykonywania świadczenia pracy bez ważnego szkolenia z zakresu bhp. Podczas takiego instruktażu ogólnego należy pracowników zapoznać z regulacjami prawnymi oraz zasadami dotyczącymi BHP oraz sposobami wykonywania pracy w sposób bezpieczny jak i zgodny obowiązującymi normami w zakładzie.

Szkolenie wstępne, które przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, obejmuje ogólny instruktaż. Natomiast zatrudnieni na stanowiskach, na których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, dodatkowo przejdą instruktaż stanowiskowy (§ 10 i 11 rozporządzenia z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, DzU nr 180, poz. 1860 ze zm., dalej rozporządzenie w sprawie szkolenia).

Szkolenie BHP – czas trwania

Taka nauka potrwa od dwóch do ośmiu godzin co jest zgodne z w/w rozporządzeniem. Z kolei czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien zależeć od umiejętności, doświadczenia, wiedzy i przygotowania zawodowego pracownika oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku, na którym ma on być zatrudniony. Nie może być jednak krótszy niż 8 godzin lekcyjnych.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia przewiduje jednak, że u pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych będzie to minimum dwugodzinny kurs. Natomiast pracownicy na stanowiskach robotniczych będą szkolić się przynajmniej osiem godzin. Chodzi tu o godziny lekcyjne, każda po 45 minut.

Do części  akt osobowych wpina się karty szkoleń wstępnych BHP oraz zaświadczenia z tych okresowych. Ponieważ pracownik musi potwierdzić odbycie szkolenia wstępnego, inspektor przyjrzy się, czy karty BHP podpisał pracownik (art. 2374 § 3 k.p.). Kontroli będzie podlegało również to, czy czas poświęcony na kurs BHP został zewidencjonowany, a pracownicy za czas jego trwania otrzymali odpowiednie wynagrodzenie.

Obowiązek posiadania aktualnych zaświadczeń o szkoleniu BHP nie ominie osób wykonujących na terenie zakładu pracę na umowach cywilnych lub w formie samozatrudnienia (art. 3041 k.p.) oraz pracodawców. Art. 2373 § 21 k.p. wymaga od tych ostatnich, aby przeszli szkolenie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków.

Wzór do pobrania:
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP