Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się na poszczególnych stanowiskach pracy

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. możliwe jest zatrudnianie jednego pracownika na kilku różnych stanowiskach pracy w ramach jednego etatu. Przykładem takiej formy zatrudnienia może być sytuacja, w której pracownik w ramach obowiązków służbowych wykonuje pracę np. spawacza, operatora wózka widłowego oraz kierowcy samochodu dostawczego. Dużej dokładności w takiej sytuacji wymaga odpowiednie sformułowanie umowy o pracę, jak i określenie zakresu obowiązków pracownika. Zarówno w przypadku pracownika nowo zatrudnianego, jak i wówczas, gdy osoba zatrudniona zostaje przydzielony do pracy na innym niż dotychczas stanowisku pracy konieczne jest skrupulatne określenie obowiązków w zakresie szkoleń bhp oraz badań profilaktycznych, jakim dany pracownik powinien podlegać.

W przypadku wstępnych badań profilaktycznych zakres tych badań powinien uwzględniać wszelkie możliwe zagrożenia dla wszystkich stanowisk, na których dany pracownik jest zatrudniony. Zgodnie z art. 229 k.p. również w przypadku przenoszenia pracownika na inne stanowisko pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe konieczne jest powtórne przeprowadzenie badań profilaktycznych. Niewątpliwe – mając na uwagę konieczność zapewnienia właściwej ochrony zdrowia podwładnych – jeśli pracownik zmienia zakres obowiązków i rozpoczyna dodatkowo pracę na nowym stanowisku w ramach tego samego etatu konieczna jest analiza możliwych zagrożeń na danym stanowisku pracy. Przykładem może być np. osoba pracująca dotychczas pracy jako pracownik magazynowy mająca rozpocząć pracę polegającą na lakierowaniu detali w odpowiednio przygotowanej w tym celu kabinie lakierniczej. Powyższe wynika ze sposobu organizacji badań profilaktycznych – lekarz medycyny pracy nie ocenia bowiem ogólnej zdolności do pracy danej osoby, lecz zdolność do pracy na danym, konkretnym stanowisku pracy.

Instruktaż stanowiskowy

Także w odniesieniu do szkoleń bhp wymagania wobec osób zatrudnionych na kilku stanowiskach pracy są szersze niż wobec innych osób. Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego jest niezbędne dla każdego ze stanowisk pracy, na którym dany pracownik będzie wykonywał pracę (przy założeniu, że na danym stanowisku pracy występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych).

Źródło: Serwis BHP ABC – 07.04.2016r.