Przepisy BHP – regulacje prawne z zakresu BHP

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

 • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. nr 62, poz. 285 (1 lipca 2005 r. zostanie zastąpione przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. nr 180, poz. 1860),  [pobierz1]  [pobierz2]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.), [pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 80, poz. 725),  [pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. nr 200, poz. 2047),  [pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym kobietom (Dz.U. nr 114, poz. 545 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287),  [pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)  [pobierz]

Wypadki przy pracy – dokumenty

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. nr 115, poz. 744 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. nr 227, poz. 2298),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. nr 269, poz. 2672),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. nr 236, poz. 1992)  [pobierz]

 

 

HACCP, GHP/GMP, Bezpieczeństwo żywności

 • Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. (Dz.U. nr 29, poz. 245 z późn. zm.),  [pobierz]
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84); tekst ujednolicony [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. nr 120 poz. 1259); [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U. nr 104 poz 1096) [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności (Dz.U. nr 104 poz. 1098) [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac. (Dz.U. nr 61 poz. 551) [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności. (Dz.U. nr 21 poz. 179) [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami (Dz.U. nr 234 poz. 1979) [pobierz];

 

 

Świadczenia

 • ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) tekst ujednolicony,  [pobierz]
 • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.), tekst ujednolicony  [pobierz]
 • ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636 z późn. zm.) tekst ujednolicony [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. nr 234, poz. 1974),  [pobierz]

Środowisko pracy

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz. 571 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetyczny mi środkami spożywczymi, sypkimi i nie opakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi (Dz.U. nr 234, poz. 1976),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami (Dz.U. nr 234, poz. 1979),  [pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 1115)  [pobierz]

Badania i pomiary czynników szkodliwych

 • ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55, poz. 250 z późn. zm.),  [pobierz]
 • ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84 z późn. zm.). tekst ujednolicony  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (Dz.U. nr 101, poz. 473 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz.U. nr 17, poz. 219),  [pobierz]

Bhp na stanowisku pracy – przepisy bhp 

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. nr 16, poz. 156),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. nr 70, poz. 650 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80, poz. 912),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40, poz. 470),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. nr 36, poz. 409),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)  [pobierz]

Instytucje

 • ustawa z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1362 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. nr 90, poz. 575 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 z późn. zm.) tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2002 r. nr 112, poz. 982 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]

Inne

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 110, poz. 968 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317), tekst ogłoszony  [pobierz]
 • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz. 1386), tekst ujednolicony [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieniy pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. nr 62, poz. 290),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 265, poz. 2644)  [pobierz]

Polskie Normy

 • PN-EN 12464.01:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.
 • PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.
 • PN-80/M-49060 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania.
 • PN-80/N-08001 Dane ergonomiczne do projektowania. Granica zasięgu rąk. Wymiary.
 • PN-81/N-08002 Dane ergonomiczne do projektowania. Granica ruchu stopy. Wymiary kątowe.
 • PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemów pracy.
 • PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • PN-91/N-08003 Dane ergonomiczne do projektowania. Przestrzeń dla ręki obejmującej uchwyt. Wymiary.
 • PN-91/N-08018 Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefy pracy kończyn górnych. Wymiary.
 • PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
 • PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 • PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 • PN-87/P-06751 Odzież robocza. Stopnie jakości.
 • PN-89/P-84505.01 Odzież robocza. Fartuchy. Postanowienia ogólne
 • PN-89/P-84505.02 Odzież robocza. Fartuchy damskie.
 • PN-89/P-84505.03 Odzież robocza. Fartuchy męskie.
 • PN-89/P-84505.05 Odzież robocza. Fartuchy – spódnice.
 • PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze
 • PN-92/P-84682 Odzież robocza dla pracowników atomistyki.
 • PN-92/P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie.
 • PN-92/P84684 Odzież robocza. Kombinezony.
 • PN-92/O-91060 Obuwie robocze. Obuwie dla pracowników atomistyki.
 • PN-EN 344-2:1999/Apl:2003 Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe do użytku w pracy. Wymagania dodatkowe i metody badań.
 • PN-EN 345-2:1999 Obuwie bezpieczne do użytku w pracy. Wymagania dodatkowe.
 • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 • PN-N-10802:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 • PN-N-18004:2001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne. 4. PN-N-18004:2001/Ap1:2002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne.
 • PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.
 • PN-89/Z-04008/07 Ochrona czystości powietrza. Pobierania próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.
 • PN-91/Z-04030/06 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno–wagową.
 • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 • PN-81/N-01306 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.
 • PN-84/N-01307 Hałas. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzanych pomiarów.
 • PN-82/C-94170 Obuwie gumowe przeciwdeszczowe, sportowe, robocze i ochronne. Wymagania i badania w zakresie obuwia roboczego i ochronnego.
 • PN-89/Z-01001/06 Ochronniki słuchu. Postanowienia ogólne.
 • PN-92/P-84685 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed zimnem. Fizjologiczne metody badań i oceny.
 • PN-88/Z-08054 Bezpieczeństwo pracy. Dermatologiczne środki ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania.
 • PN-90/Z- 08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
 • PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.