Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy – Komisja BHP

Pracodawca zatrudniający ponad 250 pracowników jest zobowiązany powołać komisję bhp jako swój organ doradczy i opiniodawczy (art. 23712 § 1 k.p.). Nie ma jednak przeszkód, aby komisje bhp były powoływane również u pracodawców zatrudniających mniej niż 250 pracowników, gdyż przepisy k.p. określają wyłącznie normy minimalne, niezbędne do spełnienia przez pracodawcę. Jest to najczęstsza forma wypełniania obowiązku konsultowania z pracownikami zagadnień związanych z BHP.

Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji bhp pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Przewodniczącym komisji jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona (art. 23712 § 2 k.p.). Ponieważ przepisy k.p. nie precyzują, kto może być osobą upoważnioną przez pracodawcę do udziału w pracach komisji – należy przyjąć, że może to być osoba sprawująca nadzór w sprawach z zakresu bhp w zakładzie, tj. np. zastępca dyrektora (prezesa spółki), który w zakresie swych obowiązków ma np. nadzorowanie problematyki technicznej, w tym także zagadnień związanych z bhp. Osobą taką może być również osoba kierująca komórką bhp. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jednak sprawowanie funkcji przewodniczącego komisji przez samego pracodawcę, który ponosi odpowiedzialność za stan bhp (art. 207 § 1 k.p.).

Zakładowe organizacje związkowe wybierają pracowników biorących udział w pracach komisji bhp, a w przypadku gdy u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, przedstawiciele pracowników powinni zostać wybrani przez wszystkich pracowników w w sposobie obowiązującym w zakładzie pracy  ( tryb jaki został przyjęty w zakładzie pracy powinien zostać opisany i przedstawiony pracownikom ).

 

Komisja bhp w związku z wykonywaniem zadań wymienionych powyżej korzysta z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy w przypadkach uzgodnionych z pracodawcą i na jego koszt.