Ocena ryzyka zawodowego Warszawa

 Ocena Ryzyka Zawodowego Warszawa

ocena ryzyka zawodowego warszawaProwadzenie oceny ryzyka zawodowego jest jedną z ważniejszych dróg prowadzących do poprawy stanu bezpieczeństwa w Twojej firmie. Dzięki zamówionej u nas analizie zostaną zidentyfikowane zagrożenia występujące na istniejących w Twojej firmie stanowiskach pracy. Dowiesz się w jakim stopniu zagrażają one Tobie i Twoim pracownikom oraz czy stosowne do tej pory środki ochronne są wystarczające. Ocena ryzyka zawodowego Warszawa

Mając taką wiedzę będziesz mógł podjąć działania mogące poprawić warunki pracy. Zbudujesz tym samym poczucie bezpieczeństwa u swoich pracowników, co zazwyczaj skutkuje większym przywiązaniem do firmy i poprawą wizerunku przedsiębiorstwa.

Ocena ryzyka zawodowego Warszawa jest jednym z obowiązków pracodawcy, występującym wielokrotnie w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Zgodnie z art. 1041 k.p. pracodawca ma obowiązek określić w regulaminie pracy obowiązki dotyczące bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Przepis § 3 art. 201 k.p. zobowiązuje pracodawcę do przekazania młodocianemu pracownikowi informacji o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą, a według art. 226 k.p. pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy, stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Z kolei art. 23711a k.p. zobowiązuje pracodawcę do konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bhp, w szczególności dotyczących oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac.

Komisja Europejska opracowała ważne wytyczne mające pomóc państwom członkowskim, a także pracodawcom i pracownikom wywiązać się z ciążących na nich obowiązków w zakresie oceny ryzyka, określonych w dyrektywie ramowej 89/391. Informacje przedstawione w niniejszej części są oparte na tych wytycznych.

Ocena Ryzyka Zawodowego Warszawa
Jeśli potrzebujesz oceny ryzyka zawodowego zgłoś się do nas. Sporządzimy dla Ciebie dokumentację tak abyś Ty i Twoi pracownicy mogli czuć się bezpiecznie pracując zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Minimalizacja ryzyka Ocena Ryzyka Zawodowego Warszawa

Wykonując ocenę ryzyka zawodowego dowiesz się także czy stanowiska pracy zostały prawidłowo zorganizowane pod względem ergonomii. Jest to istoty czynnik ponieważ to właśnie ergonomia sprzyja wydajnej pracy i zapobiega wielu wypadkom, które jak wiadomo powodują absencję pracowników i straty materialne w firmie.

Wnioski płynące z oceny ryzyka zawodowego są również bardzo przydatne podczas szkolenia załogi. Karty oceny ryzyka zawodowego są dokumentem potwierdzającym, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano odpowiednie środki ochronne. Przechowywanie tych dokumentów jest ważne ze względu na konieczność przedstawienia ich organom nadzoru i kontroli. Obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, w którym zapisane jest, że pracodawca wykonuje i dokumentuje ocenę ryzyka zawodowego.

 

Etapowe podejście do oceny ryzyka

Etap 1. Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych

   Etap 2. Ocena rodzajów ryzyka i uporządkowanie ich według ważności
   Etap 3. Podjęcie decyzji w sprawie działania zapobiegawczego
   Etap 4. Podjęcie działania
   Etap 5. Monitorowanie i przegląd

Co muszę zrobić?